Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Szkolenie: Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki

W dniach 25-27 czerwca 2009 r. odbyły się szkolenia dla pracowników biur projektowych i planistycznych. Celem szkoleń było poszerzenie zakresu wiedzy i podnoszenie kwalifikacji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia procedur OOŚ i opracowywania raportów na najwyższym poziomie zgodnym z najlepszą dostępną metodyką oraz bogatymi doświadczeniami i dobrymi praktykami europejskimi.

Prof. Adam Wysokowski. Fot. Rafał T. Kurek

W ramach szkolenia dokonano przeglądu optymalnych metod minimalizacji wpływu dróg na faunę, analizy czynników decydujących o skuteczności ekologicznej przejść dla zwierząt, analizy błędów projektowych, wykonawczych i wad konstrukcyjnych ograniczających skuteczność przejść, opisywano optymalne procedury ustalania lokalizacji przejść dla zwierząt oraz dobór ich typów i parametrów. Ponadto analizowano różnorodne rozwiązania chroniące faunę w Polsce na tle doświadczeń i »dobrych praktyk« z UE. Szczególną uwagę poświęcono problematyce decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć infrastruktury liniowej i procedury OOŚ jako skutecznym narzędziom ochrony fauny.

Zajęcia miały formę prelekcji, ćwiczeń problemowych oraz wyjazdów terenowych. Poprowadzili je uznani eksperci z dziedziny ekologii zwierząt, fragmentacji środowiska, procedur OOŚ oraz projektowania dróg i mostów.

Marek Sołtysiak. Fot. Rafał T. Kurek